Aktualności

Aktualności / 2019 12 18 ZAŁOŻENIE ZAMKNIĘTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ NA LITWIE

Prowadzenie działalności gospodarczej na Litwie jest możliwe za pomocą odpowiedniego statusu prawnego. Inwestor zagraniczny jest uprawniony prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Litwy poprzez założoną osobę prawną, filię, przedstawicielstwo lub zagraniczny zakład podatkowy (rejestracja w urzędzie skarbowym).

 

Spółka posiadająca osobowość prawną jest samodzielnym litewskim podmiotem prawnym. Inwestor zagraniczny uprawniony jest do podjęcia działalności gospodarczej na terenie Republiki Litewskiej na takich samych warunkach i w takim samym zakresie jak podmioty litewskie.

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, zamknięta spółka akcyjna powinna być zarejestrowana w Rejestrze Osób Prawnych. W Rejestrze Osób Prawnych osoby prawne powinny zamieścić wszystkie ustawowo wymagane dane dotyczące siebie i swej działalności. Organizacja prowadząca rejestr na Litwie – Państwowe przedsiębiorstwo „Centrum Rejestrów” (w jęz. litewskim VĮ „Registrų centras“, www.registrucentras.lt).

Przed złożeniem w Rejestrze Osób Prawnych wniosku o zarejestrowaniu zamkniętej spółki akcyjnej notariusz powinien potwierdzić zgodność informacji zawartych w dokumentach, zgodność statutu z wymogami prawnymi oraz fakt, że rejestracja spółki jest możliwa.

W celu założenia zamkniętej spółki akcyjnej przez zagraniczną osobę prawną, przez notariusza wymagane są następujące dokumenty prawne:

  • Statut (w jęz. litewskim „įstatai”). Statut spółki jest dokumentem, którym spółka kieruje się w swojej działalności. W statucie musi być wskazana nazwa spółki, forma prawna, kapitał zakładowy, liczba akcji, cele, opis działalności spółki, organy spółki, ich kompetencje i inna informacja, która jest niezbędna zgodnie z ustawą o spółkach akcyjnych Republiki Litewskiej. Należy zauważyć, że na Litwie jest obowiązkowy jednoosobowy organ spółki – kierownik (dyrektor) spółki. Akcjonariusz zakładając spółkę może fakultatywnie powołać radę nadzorczą lub zarząd spółki. Jednak te organy spółki nie są obowiązkowe. Jeżeli jest wybierana rada nadzorcza, to przed rejestracją spółki powinna ona wybrać zarząd lub kierownika spółki w przypadku, gdy zarząd nie jest powoływany. Jeżeli jest powoływany tylko zarząd spółki, wybrany zarząd powinien wybrać kierownika spółki. W przypadku, gdy zarząd i rada nadzorcza nie jest powołana, kierownik spółki jest wybierany przez akcjonariusza (-ów). Należy zauważyć, że w praktyce najczęściej się spotyka tylko z jednym organem spółki – kierownikiem (dyrektorem) spółki. Zarząd, rada nadzorcza zazwyczaj jest powoływana w bardzo dużych spółkach (najczęściej w państwowych), gdzie takim sposobem ryzyko nienależytego zarządzania i odpowiedzialność jest rozdzielana na więcej osób.
  • Umowa o założeniu spółki (w jęz. litewskim „steigimo sutartis”) lub akt o założeniu spółki (w jęz. litewskim „steigimo aktas”). Umowa o założeniu spółki, protokół zgromadzenia założycielskiego i lista akcjonariuszy zamkniętej spółki akcyjnej jest niezbędna gdy spółkę zakłada więcej niż jeden podmiot. Jeżeli spółkę zakłada jeden podmiot, podpisuje się akt o założeniu spółki.
  • Pisemne potwierdzenie od banku o opłaconym kapitale zakładowym. Podpisana umowa o założeniu spółki lub akt o założeniu spółki daje prawo do otwarcia w banku rachunku tworzonej spółki. Po otwarciu rachunku w banku, akcjonariusz na rachunek wnosi kapitał zakładowy za obejmowane akcje. Minimalny kapitał zakładowy zamkniętej spółki akcyjnej wynosi 2 500 EUR. Należy zauważyć, że po założeniu spółki, spółka ma prawo dysponować kapitałem zakładowym w swojej działalności. Gdy kapitał zakładowy jest wpłacony na otworzony rachunek, niezbędne jest pisemne potwierdzenie banku, że kapitał zakładowy jest w całości opłacony.
  • Odpis z rejestru, w którym dana zagraniczna osoba prawna (akcjonariusz) jest zarejestrowana. Odpis musi być potwierdzony apostille i przetłumaczony na język litewski. Jeżeli zgodnie z prawem zagranicznego państwa odpis nie jest wystawiany, niezbędny jest inny dokument stwierdzający fakt zarejestrowania osoby prawnej.
  • Pisemne pozwolenie dla rejestracji siedziby spółki. Należy zauważyć, że w umowie o założeniu spółki lub w akcie o założeniu spółki niezbędnie jest wskazać adres rejestracyjny zakładanej spółki. Adres rejestracyjny siedziby spółki jest jednym z podstawowych warunków założenia spółki. Pozwolenie dla rejestracji siedziby spółki musi być wydane przez właściciela nieruchomości. Gdy spółka jest rejestrowana w nieruchomości, która jest własnością osób fizycznych, wymagana jest notarialna forma pozwolenia. Jeśli nieruchomość jest własnością kilku właścicieli, zgoda na rejestrację firmy musi być podpisana przez wszystkich właścicieli. Gdy spółka jest rejestrowana w nieruchomości, która jest własnością osób prawnych, wymagane jest pisemne pozwolenie osoby prawnej, podpisana przez przedstawiciela (kierownika) osoby prawnej. Takie pozwolenie nie musi być poświadczone przez notariusza. Należy zauważyć, że jeżeli nieruchomość jest zastawiona w banku, wymagana jest również pisemna zgoda banku na zarejestrowanie adresu siedziby firmy.
  • Kopia dowodu osobistego członków zarządu (jeżeli jest powoływana), rady nadzorczej (jeżeli jest powoływana) i kierownika zakładanej spółki, jeżeli powoływane osoby nie są rezydentami Republiki Litewskiej.

Rejestrując nową spółkę w Rejestrze Osób Prawnych jest możliwość jednocześnie zarejestrować się płatnikiem VAT (w jęz. litewskim „PVM mokėtojas“). Inspekcja podatkowa automatycznie otrzyma informację o zarejestrowaniu nowego przedsiębiorcy oraz o złożonym wniosku o rejestrację jako płatnika VAT, a podjęta decyzja zostanie przekazana w ciągu trzech dni roboczych poprzez system elektroniczny inspekcji podatkowej.

Jeżeli podczas rejestracji zamknięta spółka akcyjna nie ma zamiaru rejestrować się płatnikiem VAT, z takiej opcji można skorzystać w przyszłości. Należy jednak zauważyć, że każda zamknięta spółka akcyjna, która w ciągu 12 miesięcy sprowadziła z państw Unii Europejskiej towary o wartości 14 tys. euro lub osiągnęła przychody w wysokości 45 000 euro, powinna zarejestrować się jako płatnik podatku VAT.

Za rejestrację zamkniętej spółki akcyjnej jest pobierana opłata w wysokości 57,34 euro. Opłata notarialna wynosi około 180 euro.

Chociaż na Litwie istnieje możliwość założenia spółki również elektronicznie, jednak możliwość takiego założenia spółki jest dostępna wyłącznie dla osób posiadających podpis elektroniczny (dla rezydentów Republiki Litewskiej), dlatego w tym artykule możliwość ta nie była analizowana.O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt