Aktualności

Aktualności / 2015 09 09 Polsko-Litewska Izba Handlowa na Forum Ekonomicznym w Krynicy

9 września w czasie Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się Business Mixer Polsko-Litewskiej Izby Handlowej – wydarzenie, które na stałe już się zapisało w tradycji polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Zaprezentowani zostali dwaj nowi członkowie Izby – S.A. ,,Litgrid”, operator systemu przesyłowego energii elektrycznej oraz S.A. ,,Amber Grid”, operator systemu przesyłowego gazu ziemnego na Litwie. 

„Operatorzy systemów przesyłowych gazu i energii elektrycznej spełniają ważną misję zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, stabilności systemu i dostępności energii dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Są również coraz bardziej odpowiedzialni za stymulowanie i wspieranie rozwoju rynku w swoich sektorach. Ich przystąpienie do Polsko-Litewskiej Izby Handlowej pokazuje, że rozwój europejskiego i regionalnego rynku energetycznego jest dla nich ważny. Cieszymy się, bo to stanowi potwierdzenie dla członków Izby i wszystkich uczestników rynku możliwości biznesowych, które pojawią się po uruchomieniu interkonektorów – za sprawą niedyskryminacyjnego, otwartego dostępu i jako element Wspólnego Rynku Energii“ – mówi Jarosław Niewierowicz, Prezes Polsko-Litewskiej Izby Handlowej. 

Litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej ,,Litgrid” oraz polski operator systemu przesyłowegp PSE kończą prace nad pierwszym polsko-litewskim połączeniem systemów energetycznych ,,LitPol Link”. Pod koniec 2015 roku zostanie uruchomiony most elektroenergetyczny, który poraz pierwszy w historii połączy infrastruktury energetyczne państw bałtyckich i Europy Zachodniej. 

,,Cieszymy się, że możemy zaprezentować się członkom Polsko-Litewskiej Izby Handlowej, podzielić się doświadczeniem oraz poszukiwać nowych możliwości współpracy. Pracując razem możemy się przyczynić do wzrostu konkurencyjności całego regionu” – mówi Davis Virbickas, prezes zarządu i dyrektor generalny spółki ,,Litgrid”. 

Współpraca energetyczna Litwy i Polski będzie korzystna nie tylko dla tych dwóch państw, ale również dla całego regionu, dodaje D.Virbickas. Jego zdaniem, takie wspólne projekty jak połączenie elektroenergetyczne ,,LitPol Link” stworzą warunki do poszukiwania nowych źródeł energii i ułatwią integrację państw bałtyckich z sieciami elektroenergetycznymi Europy Zachodniej. 

,,Europa ma ambitną wizję spójności energetycznej, opartej na wzajemnych relacjach. Gwarantem powodzenia tych relacji może być tylko strategiczna współpraca regionalna. Mamy nadzieję, że ,,Litpol Link” przejdzie do historii jako przykład pomyślnej współpracy i będzie fundamentem dla dalszej integracji” – powiedział D. Virbickas. 

,,Litgrid” jest litewskim operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej. Spółka zarządza krajową siecią energetyczną oraz  utrzymuje stabilną pracę całego systemu energetycznego. 

,,Oba kraje sąsiedzkie – Litwa i Polska – 1 maja 2004 roku jednocześnie stały się pełnowartościowymi członkami Unii Europejskiej. Między oba krajami konsekwentnie budowane są mosty gospodarcze, handlowe i kulturalne. Z polskim operatorem gazociągów przesyłowych GAZ-SYSTEM, ściśle współpracujemy, budujemy most energetyczny między Polską, Litwą a państwami bałtyckimi, - mówi Saulius Bilys, dyrektor generalny S.A. „Amber Grid“. 

Gazociąg Polska – Litwa (GIPL) ma na celu integrację rynków gazowych Państw Bałtyckich z jednolitym rynkiem gazu Unii Europejskiej, dywersyfikację źródeł dostaw gazu oraz  podniesienie bezpieczeństwa dostaw gazu. Spółka „Amber Grid” po dołączeniu do Polsko - Litewskiej Izby Handlowej dąży do dalszej ścisłej współpracy ze spółkami oraz instytucjami kraju sąsiedzkiego, poprzez rozwój GIPL oraz budowanie jednolitego rynku gazowego UE, rozpowszechnianie informacji o płynącej z tego korzyści dla użytkowników gazu ziemnego Polski i Litwy, a także ewentualne przyciągnięcie źrodeł finansowania na przyszłe projekty.

13 maja 2015 roku operatorzy systemów przesyłowych gazu Gaz-System i Amber Grid z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) podpisali umowę trójstronną. Zgodnie z umową, wsparcie unijne w wysokości 10,6 mln euro, w ramach instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF), zostanie przeznaczone na sfinansowanie prac przygotowaczych budowy połączenia gazowego między Polską i Litwą.

Do podpisania tej umowy przebyto długą drogę: w 2011 roku opracowana została analiza otoczenia biznesowego GIPL, a rok 2013 stał pod znakiem prac nad studium wykonalności projektu GIPL, projekt otrzymał status o znaczeniu wspólnotowym. W 2014 roku Europejska Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) wydała decyzję o transgranicznej alokacji kosztów projektu GIPL, precyzując na jakich zasadach państwa bałtyckie (Litwa, Łotwa, Estonia) oraz Polska mają finansować GIPL projekt. W latach 2013 - 2015 wykonano badania nad wpływem na środowisko. W 2015 roku ruszyły prace projektowe. Projekt całkowicie ma być zrealizowany do końca 2019 roku.

Amber Grid AB pełni funkcję operatora systemu przesyłowego na terytorium Litwy - ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa narodowego, spółka odpowiedzialna jest za przesył gazu ziemnego, utrzymanie i rozwój gazowego systemu przesyłowego. 96,58 akcji AB Amber Grid jest w posiadaniu UAB EPSO-G, spółki kontrolowanej przez Ministerstwo Energetyki Republiki Litewskiej. 

Galeria

 O nas

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich...

Atrybuty

Polsko-Litewska Izba Handlowa
Numer w rejestrze osób prawnych: 303873870
Numer rachunku bankowego: LT50 7044 0600 0801 8382; BIC (SWIFT): CBVILT2X

Kontakty

 al. Konstitucijos 7, Wilno
+370 6 5264605
info@plcc.lt